Kalendārs darbam un ikdienai
darba dienu kalendārs

Kalendārs darbam un ikdienai

Kalendārs darbam un ikdienaiLai uzņēmums varētu sekmīgi strādāt, attīstīties un sasniegt izvirzītos mērķus, vajadzīga teicama darba organizācija un pareiza darbinieku darba laika plānošana.
Viens no instrumentiem, kas palīdz efektīvāk izmantot darbaspēku, ir darba laika kalendārs.
Šis kalendārs ir neaizstājams palīgs grāmatvežiem un personāla darbiniekiem.
Tajā ir informācija par darba dienu, brīvdienu un svētku dienu skaitu un standarta darba laiku 2024. gadā.
Kalendārā ir informācija par darba dienu un brīvdienu skaitu, par katru mēnesi.
Šī informācija palīdzēs grāmatvedim precīzi un ātri aprēķināt algas, apmaksāt slimības atvaļinājumu, aprēķināt atvaļinājumus un sastādīt darba grafiku.
Savukārt, darbinieks varēs izvēlēties sev visizdevīgāko atvaļinājuma periodu – konkrētajā datumā.

Kalendārs darbam un ikdienai Darba dienu kalendārs 2024.gadam

izstrādāts atbilstoši spēkā esošajiem tiesību aktiem – pamatā Darba likumam (DL).
Tas palīdzēs dažādu profesiju pārstāvjiem (vadītājiem, meistariem, brigadieriem, grāmatvežiem, normētājiem, personāla vadības speciālistiem u. c.) plānot, uzskaitīt un kontrolēt darbinieku darba laiku šādos procesos:

Normālais darba laiks
Darbinieka normālais dienas darba laiks nedrīkst pārsniegt astoņas stundas, bet normālais nedēļas darba laiks — 40 stundas.
Dienas darba laiks Darba likuma izpratnē ir darba laiks diennakts periodā.

Normālais saīsinātais darba laiks
Darbiniekiem, kuru darbs saistīts ar īpašu risku, normālais darba laiks nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā, ja viņi šajā darbā ir nodarbināti ne mazāk kā 50 procentus no normālā dienas vai nedēļas darba laika.

Darba laiks personām, kas jaunākas par 18 gadiem
Bērns Darba likuma izpratnē ir persona, kura ir jaunāka par 15 gadiem vai kura līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību.
Kalendārs darbam un ikdienai bērnus, kuri sasnieguši 13 gadu vecumu, nedrīkst nodarbināt :
Kalendārs darbam un ikdienai ilgāk par divām stundām dienā un vairāk par 10 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts mācību gada laikā;
Kalendārs darbam un ikdienai ilgāk par četrām stundām dienā un vairāk par 20 stundām nedēļā, ja darbs tiek veikts laikā, kad izglītības iestādē ir brīvlaiks, bet, ja bērns jau sasniedzis 15 gadu vecumu, — ne ilgāk par septiņām stundām dienā un ne vairāk par 35 stundām nedēļā.
Pusaudzis Darba likuma izpratnē ir persona vecumā no 15 līdz 18 gadiem, kura nav uzskatāma par bērnu
Kalendārs darbam un ikdienai pusaudžus, ja tās papildus darbam turpina iegūt pamatizglītību, vidējo izglītību vai profesionālo izglītību, mācībās un darbā pavadītais laiks saskaitāms kopā un nedrīkst pārsniegt septiņas stundas dienā un 35 stundas nedēļā.
p.s. Aizliegts nodarbināt nakts laikā personas, kuras ir jaunākas par 18 gadiem. Ar nakts laiku saprotams laikposms no pulksten 22 līdz 6 rītā.

Nepilns darba laiks
Nepilns darba laiks ir jebkurš darba laiks, kas ir īsāks par normālo dienas vai nedēļas darba laiku.

darba dienu kalendārs uz 2024 gadu, pa mēnešiem
Darba (nedarba) dienu un stundu kalendārs

Rūpnieciskās uzskaites darba laika kalendārs: darba dienas, darba laiks un brīvdienu (bezdarba) dienas.
Katru mēnesi ir jau aprēķināts darba dienu skaits, kā arī, nostrādātās darbā, stundas.
Labajā, apakšējā stūrītī ir dota minimālā stundas likme (MSL) – un minimālās stundas tarifa likmes apmērs ( € )darbiniekiem, kuri strādā 5 darba dienu nedēļu / no pirmdienas līdz piektdienai / un 40 stundas nedēļā.

Kalendārs darbam un ikdienai

Un tālāk pastāstīšu par brīvdienu un svētku dienu pārcelšanu, kā arī detalizēti tiks izskaidroti kalendārā uzrādītie dati.
Sākšu ar : KALENDĀRĀ UZRĀDĪTĀS, OFICIĀLĀS SVĒTKU DIENAS 2024. GADĀ

Kalendārs darbam un ikdienai 1. janvāris 2024 – Jaungada diena
Kalendārs darbam un ikdienai 29. marts 2024 – Lielā piektdiena
Kalendārs darbam un ikdienai 31. marts 2024 – Pirmās Lieldienas
Kalendārs darbam un ikdienai 1. aprīlis 2024 – Otrās Lieldienas
Kalendārs darbam un ikdienai 1. maijs 2024 – Darba svētki, Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
Kalendārs darbam un ikdienai 4. maijs 2024 – Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas diena /būs brīvas trīs dienas, no vietas/
Kalendārs darbam un ikdienai 6. maijs 2024 – Tā kā 4. maijs iekrīt sestdienā, tad pirmdiena 6. maijs arī ir brīvdiena.
Kalendārs darbam un ikdienai 12. maijs 2024 – Mātes diena
Kalendārs darbam un ikdienai 19. maijs 2024 – Vasarsvētki
Kalendārs darbam un ikdienai 23.jūnijs 2024 – Līgo diena
Kalendārs darbam un ikdienai 24.jūnijs 2024 – Jāņu diena
Kalendārs darbam un ikdienai 18.novembris 2024 – Latvijas Republikas proklamēšanas diena
Kalendārs darbam un ikdienai 24.decembris 2024- Ziemassvētku vakars / 23. decembris arī būs brīvdiena, jāatstrādā 14. decembrī /
Kalendārs darbam un ikdienai 25.decembris 2024 – Pirmie Ziemassvētki
Kalendārs darbam un ikdienai 26.decembris 2024 – Otrie Ziemassvētki

Kalendārs darbam un ikdienai Pirmssvētku dienas, kad ir ieteicams strādāt /nejauciet ar pavadīt/ 7 darba stundas:

Kalendārs darbam un ikdienai 28. martā 2024.g
Kalendārs darbam un ikdienai 30. aprīlī 2024.g
Kalendārs darbam un ikdienai 3. maijā 2024.g

Kalendārs darbam un ikdienai 2024. gadā tiek pārceltas divas darba dienas un viena papildus brīvdiena !

Kalendārs darbam un ikdienai Darba likumā ir noteikts, ja darba nedēļas ietvaros viena darba diena iekrīt starp svētku dienu un nedēļas atpūtas laiku, darba devējs šo darba dienu var noteikt par brīvdienu un pārcelt to uz sestdienu tajā pašā nedēļā vai citā nedēļā tā paša mēneša ietvaros.
Rīkojums par šādu darba dienas pārcelšanu nākamajā gadā ir jāizdod ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 1. jūlijam.

Kalendārs darbam un ikdienai 2024.gadā 23. decembra darba diena, kas iekrīt pirmdienā, ir pārcelta uz sestdienu – 14. decembri.
Kalendārs darbam un ikdienai 2024. gadā 30. decembra darba diena, kas iekrīt pirmdienā, ir pārcelta uz sestdienu – 28. decembri.
Kalendārs darbam un ikdienai Tā kā 4. maijs iekrīt sestdienā, tad pirmdiena 6. maijs arī ir brīvdiena.

Kalendārs darbam un ikdienai

Kalendārs darbam un ikdienai p.s. Saskaņā ar likumu, ja darbinieks savas reliģiskās pārliecības vai citu pamatotu iemeslu dēļ nevar ierasties darbā pārceltajā darba dienā, šī diena tiek uzskatīta par darbinieka ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma dienu vai, vienojoties ar darba devēju, tā tiek atstrādāta citā laikā.
Darba dienas pārcelšanas gadījumā minētais darbs nav uzskatāms par virsstundu darbu.

Kalendārs darbam un ikdienai Darba dienas pārcelšanai nevajadzētu mazināt darbinieku to tiesību apjomu, kuru tie būtu ieguvuši, ja darba dienu pārcelšana nemaz nebūtu realizēta.
Proti, darba dienu pārcelšana tiek realizēta, ievērojot, ka netiek pasliktināts darbinieka tiesiskais stāvoklis un tiek ievērots vienlīdzīgu tiesību princips darba tiesiskajās attiecībās.
Ja tiek pārcelta darba diena, tad uzskatāms, ka tajā mēneša nedēļā, uz kuru tā tiek pārcelta, ir par vienu darba dienu vairāk, protams ka, tajā mēneša nedēļā, no kuras darba diena tiek pārcelta, ir par vienu darba dienu mazāk.
Kopējais darba dienu un normālā darba laika stundu skaits kalendārajā MĒNESĪ nemainās.
Šādā veidā organizētais nedēļas darba laiks uzskatāms par attiecīgā darbinieka normālo darba laiku.

Kalendārs darbam un ikdienai Ja darbinieks izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu laikā, kurā ir pārceltās darba dienas, tad tās brīvdienas, uz kurām ir pārceltas darba dienas, ir uzskatāmas par darba dienām un attiecīgi ir apmaksājamas.
Ja darbiniekam ir iestājusies pārejoša darbnespēja laikā /slimības lapa/, kurā ir pārceltās darba dienas, tad tās brīvdienas, uz kurām ir pārceltas darba dienas, ir uzskatāmas par darba dienām un attiecīgi ir apmaksājamas.
Minētais rīkojums attiecas uz no valsts budžeta finansējamām valsts pārvaldes institūcijām un to darbiniekiem, kuriem ir noteikta piecu darba dienu nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai.
Visām pašvaldībām, komersantiem un organizācijām, nosakot darba un atpūtas laiku, ir ieteikts ievērot attiecīgo darba dienu pārcelšanu.

Kalendārs darbam un ikdienai

Views: 45